A= 1/2.3+1/3.4+1/4.5+…1/2020.2021+1/2021.2022

A= 1/2.3+1/3.4+1/4.5+…1/2020.2021+1/2021.2022

2 bình luận về “A= 1/2.3+1/3.4+1/4.5+…1/2020.2021+1/2021.2022”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A = 1/(2 . 3) + 1/(3 . 4) + 1/(4 . 5) + … + 1/(2020 . 2021)+1/(2021 . 2022)
  ⇒ A = 1/2 – 1/3 + 1/3 – 1/4 + 1/4 – 1/5 + … + 1/2021 – 1/2022
  ⇒ A = 1/2 – 1/2022
  ⇒ A = 1011/2022 – 1/2022
  ⇒ A = 1010/2022
  ⇒ A = (1010 : 2)/(2022 : 2)
  ⇒ A = 505/1011
  \color{orange}text{Xin hay nhất ạ}
  \color{lightblue}text{KhoaOvO}

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    A = 1/(2.3) + 1/(3.4) + 1/(4.5) + …. + 1/(2020.2021) + 1/(2021.2022)
  A = 1/2 – 1/3 + 1/3 – 1/4 + 1/4 – 1/5 + …. + 1/2020 – 1/2021 + 1/2021 – 1/2022
  A = 1/2 – 1/2022
  A = 1011/2022 – 1/2022
  A = 1010/2022
  A = 505/1011
  color{yellow}{#Ken}

  Trả lời

Viết một bình luận