a, 1,29.(2,59-4,71)+4,71.(1,29+2,29) b, 2,375.(4,925+1,37)-4,925.(2,375-1,37)

a, 1,29.(2,59-4,71)+4,71.(1,29+2,29)
b, 2,375.(4,925+1,37)-4,925.(2,375-1,37)



Viết một bình luận