`a) 1/3-|3/4-x|=1/12` `b)|x-4|-1/4=7/4`

`a) 1/3-|3/4-x|=1/12`
`b)|x-4|-1/4=7/4`

2 bình luận về “`a) 1/3-|3/4-x|=1/12` `b)|x-4|-1/4=7/4`”

 1. a) 1/3 – |3/4 – x| = 1/12
  |3/4 – x| = 1/3 – 1/12
  |3/4 – x| = 4/12 – 1/12
  |3/4 – x| = 1/4
  => 3/4 – x = 1/4 hoặc 3/4 – x = -1/4
  Nếu 3/4 – x = 1/4
  x = 3/4 – 1/4
  x = 1/2
  Nếu 3/4 – x = -1/4
  x = 3/4 + 1/4
  x = 1
  Vậy x \in {1/2 ; 1}
  b) |x – 4| – 1/4 = 7/4
  |x – 4| = 7/4 + 1/4
  |x – 4| = 2
  => x – 4 = 2 hoặc x – 4 = -2
  Nếu x – 4 = 2
  x = 2 + 4
  x = 6
  Nếu x – 4 = -2
  x = -2 + 4
  x = 2
  Vậy x \in {2 ; 6}
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)1/3-|3/4-x|=1/12
  |3/4-x|=1/3-1/12
  |3/4-x|=1/4
  =>3/4-x=1/4 hoặc 3/4-x=-1/4
  @TH1:3/4-x=1/4
  x=3/4-1/4
  x=1/2
  @TH2:3/4-x=-1/4
  x=3/4-(-1/4)
  x=1
  Vậy x=1/2 hoặc x=1
  ________________________
  b)|x-4|-1/4=7/4
  |x-4|=7/4+1/4
  |x-4|=2
  =>x-4=2 hoặc x-4=-2
  @TH1:x-4=2
  x=2+4
  x=6
  @TH2:x-4=-2
  x=-2+4
  x=2
  Vậy x=6 hoặc x=2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới