`a) 1 + 3 + 5 + + x = 1600 (x`là số tự nhiên lẻ).

`a) 1 + 3 + 5 + + x = 1600 (x`là số tự nhiên lẻ).Viết một bình luận

Câu hỏi mới