A=1+4+4^2+4^3+4^4+…+4^100 B=1+2+2^2+2^3+2^4+…+2^100 CMR 2B<3A Tính( 3A+1)/(B+1) và (3A+1).(B+1)

A=1+4+4^2+4^3+4^4+…+4^100
B=1+2+2^2+2^3+2^4+…+2^100
CMR 2B<3A
Tính( 3A+1)/(B+1) và (3A+1).(B+1)Viết một bình luận

Câu hỏi mới