a)15 chia hết (x +1) b) ( x +6) chia hết ( x – 1 )

a)15 chia hết (x +1) b) ( x +6) chia hết ( x – 1 )Viết một bình luận

Câu hỏi mới