a)179-(179-221) b)20.(-76) +20 . 76 c)3^8:3^5

a)179-(179-221)
b)20.(-76) +20 . 76
c)3^8:3^5

2 bình luận về “a)179-(179-221) b)20.(-76) +20 . 76 c)3^8:3^5”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 179 -(179-221)
  = 179 – 179 + 221
  = (179-179)+221
  = 0 + 221
  = 221
  b) 20 . (-76) + 20 . 76
  = 20 . [(-76) + 76]
  = 20 . 0
  = 0
  c) 3^8 : 3^5  = 3^(8-5)=3^3 = 27
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới