a)2x+7=-15 b)(-25)-(6-x)=22 c)x-105:21=(-15)

a)2x+7=-15
b)(-25)-(6-x)=22
c)x-105:21=(-15)

2 bình luận về “a)2x+7=-15 b)(-25)-(6-x)=22 c)x-105:21=(-15)”

 1. Giải đáp:
   a)
  2x+7=-15
  => 2x=-15-7
  => 2x=-22
  => x=(-22):2
  => x=-11
  Vậy x=-11
  b)
  (-25)-(6-x)=22
  => 6-x=-25-22
  => 6-x=-47
  => x=6-(-47)
  => x=6+47
  => x=53
  Vậy x=53
  c)
  x-105:21=(-15)
  => x-5=-15
  => x=-15+5
  => x=-(15-5)
  => x=-10
  Vậy x=-10
   

  Trả lời
 2. $a)2x+7=-15$
  $   2x    =-15-7$
  $   2x    =-15+(-7)$
  $   2x    =-22$
  $     x    =-22:2$
  $     x    =-11$
  Vậy $x=-11$
  $b)(-25)-(6-x)=22$
  $             6-x =-25-22$
  $             6-x =-25+(-22)$
  $             6-x =-47$
  $             6-x =-47+6$
  $             6-x =-41$
  $                x =6-(-41)$
  $                x=47$
  Vậy $x=47$
  $c)x-105:21=(-15)$
       $x-5        =-15$
          $x         =-15+5$
          $x         =-10$
  Vậy $x=-10$
  Chúc bạn học tốt^^
  $#thanhthaonguyen70$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới