a) 20% của 50000 b) 25% của 48

a) 20% của 50000
b) 25% của 48

2 bình luận về “a) 20% của 50000 b) 25% của 48”

Viết một bình luận