a. 25 + x.5 – 4^3 = 251 b.1 + 2^3 + 3^3- 4^2.x = 20

a. 25 + x.5 – 4^3 = 251
b.1 + 2^3 + 3^3- 4^2.x = 20

2 bình luận về “a. 25 + x.5 – 4^3 = 251 b.1 + 2^3 + 3^3- 4^2.x = 20”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 25 + x.5 – 4^3 = 251
  25+x.5-64=251
  x.5=251-25+61
  x.5=290
  x=290:5
  x=58
  Vậy x=58
  b)1 + 2^3 + 3^3- 4^2.x = 20
  1+8+27-16.x=20
  16x=1 + 8 + 27 – 20
  16x=16
  x=16:16
  x=1
  Vậy x=1
  $#Gwatin$

  Trả lời
 2. a, 25 + x.5 – 4³ = 251
  ⇒ 25 + x.5 – 64 = 251
  ⇒ x.5 = 251 + 64 – 25
  ⇒ x.5 = 290
  ⇒ x = 290 : 5
  ⇒ x = 58
  Vậy x = 58
  b, 1 + 2³ + 3³ – 4².x = 20
  ⇒ 1 + 8 + 27 – 16.x = 20
  ⇒ -16.x = 20 – 1 – 8 – 27
  ⇒ -16.x = -16
  ⇒  x = (-16) : (-16)
  ⇒ x = 1
  Vậy x = 1

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới