a)3(x-15)-45=-57 b)(8-x).(x+15)=0

a)3(x-15)-45=-57
b)(8-x).(x+15)=0

2 bình luận về “a)3(x-15)-45=-57 b)(8-x).(x+15)=0”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a. 3(x – 15) – 45 = – 57
  ⇒ 3(x – 15) = – 57 + 45
  ⇒ 3(x – 15) = – 12
  ⇒ x – 15 = – 12
  ÷ 3
  ⇒ x – 15 = – 4
  ⇒ x = – 4 + 15 = 11

  b. (8 – x) . (x + 15) = 0
  ⇒ 8 – x = 0 hoặc x + 15 = 0
  ⇒ x = 8 hoặc x = – 15
  ⇒ x ∈ {8; -15}
  \color{orange}text{Xin hay nhất ạ}
  \color{lightblue}text{KhoaOvO}

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  a)3(x-15)-45=-57
  3x-45-45=-57
  3x-90=-57
  3x=-57+90
  3x=33
  x=33:3
  x=11
  b)(8-x).(x+15)=0
  $\left[\begin{matrix} 8+x=0\\ x=8\end{matrix}\right.$
  $\left[\begin{matrix} x+15=0\\ x=-15\end{matrix}\right.$
  Vậy x={8;-15}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới