a, 3ˣ=3 b, 2ˣ¹=32 c, 5ˣ=5.5 d, 4ˣ=4.4¹-3.4¹ e, 5.3ˣ=7.3-2.3

a, 3ˣ=3
b, 2ˣ¹=32
c, 5ˣ=5.5
d, 4ˣ=4.4¹-3.4¹
e, 5.3ˣ=7.3-2.3Viết một bình luận

Câu hỏi mới