A= 5/10-21/40:14/5 tính giá trị biểu thức

A= 5/10-21/40:14/5
tính giá trị biểu thứcViết một bình luận

Câu hỏi mới