a, x-(-5)=-19 b, -30-x=21 c, 3x+7=-28 d, -5-2.(x+8=13

a, x-(-5)=-19
b, -30-x=21
c, 3x+7=-28
d, -5-2.(x+8=13Viết một bình luận

Câu hỏi mới