a) 7 chia hết cho x + 3 b) x + 1 chia hết cho x + 3 c) 2x – 1 chia hết cho x – 2 giúp mình với

a) 7 chia hết cho x + 3
b) x + 1 chia hết cho x + 3
c) 2x – 1 chia hết cho x – 2
giúp mình vớiViết một bình luận

Câu hỏi mới