a) 8 chia hết x và x>0 b) 12 chia hết x và x<0 c) -8 chia hết x và 12 chia hết x d) x chia hết 4;x chia hết (-6) và -20 &l

a) 8 chia hết x và x>0
b) 12 chia hết x và x<0
c) -8 chia hết x và 12 chia hết x
d) x chia hết 4;x chia hết (-6) và -20 <x<-10
e) x chia hết (-9);x chia hết (+12) và 20<x<50Viết một bình luận

Câu hỏi mới