`A=9/(1.2) + 9/(2.3) + 9/(3.4) + … + 9/(98.99) + 9/(99.100)

`A=9/(1.2) + 9/(2.3) + 9/(3.4) + … + 9/(98.99) + 9/(99.100)

2 bình luận về “`A=9/(1.2) + 9/(2.3) + 9/(3.4) + … + 9/(98.99) + 9/(99.100)”

 1. #LDEToanHoc
  A=9/1.2+9/2.3+9/3.4+…+9/98.99+9/99.100
  A=9(1/1.2+1/2.3+1/3.4+…+1/98.99+1/99.100)
  A=9(1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+…+1/98-1/99+1/99-1/100) (đến đây thu gọn rồi tính bình thường)
  A=9(1-1/100)
  A=9(100/100-1/100)
  A=9 . 99/100
  A=891/100
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới