a) A = 1/5.8 + 1/8.11 + … + 1/101.104

a) A = 1/5.8 + 1/8.11 + … + 1/101.104Viết một bình luận

Câu hỏi mới