a) chỉ ra 2 số tự nhiên là bội của 6 b) tìm số đối của -4;0 c) thực hiện phép tính 3 mũ 2+10:2 câu 2 tính (15-[3 mũ 20 : 3 m

a) chỉ ra 2 số tự nhiên là bội của 6
b) tìm số đối của -4;0
c) thực hiện phép tính 3 mũ 2+10:2
câu 2
tính (15-[3 mũ 20 : 3 mũ 19+2022 mũ 0]):11
câu 3: tìm x bt: 2x-7=39

2 bình luận về “a) chỉ ra 2 số tự nhiên là bội của 6 b) tìm số đối của -4;0 c) thực hiện phép tính 3 mũ 2+10:2 câu 2 tính (15-[3 mũ 20 : 3 m”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 1:
   a, B(6)={0;6;12;18..}
  b, đối của -4 là: 4
      đối của 0 là: 0
  c, 3²+10:2
  =9+10:2
  =9+5
  =14
  Câu 2:
  a,15-[3^20:3^19+2020^0]:12
  =15-[3+1):12
  =(15-4):12
  =1:11
  =11
  Câu 3:
  2x-7=39
  2x    =39+7
  2x    =46
  x      =46:2
  x      =23

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   A) 2 số tự nhiên là bội của 6 là :0,12
  B)số đối của -4 là:4     số đối của 0 là :0
  c)3 mũ 2+10:2=14
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   B(6)={0,6,12,18,…} nên ta chỉ lấy 2 số
  3 mũ 2+10:2
  =9+10:2
  =9+5
  =14

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới