a) Cho 10 điểm vẽ được bao nhiêu điểm đi qua 2 trong 10 điểm đó trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng b) Cũng câu hỏi như n

a) Cho 10 điểm vẽ được bao nhiêu điểm đi qua 2 trong 10 điểm đó trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng b) Cũng câu hỏi như nếu có 50 điểm và có 7 điểm thẳng hàng
câu b thôi ạaaViết một bình luận

Câu hỏi mới