a) Điền vào dấu * để $\overline{4*}$ là số nguyên tố b) So sánh hai số nguyên -1890 và -1969 c) Hãy biểu diễn các số nguyên s

a) Điền vào dấu * để $\overline{4*}$ là số nguyên tố
b) So sánh hai số nguyên -1890 và -1969
c) Hãy biểu diễn các số nguyên sau trên cùng một trục số: -3;-1;0;2;4

2 bình luận về “a) Điền vào dấu * để $\overline{4*}$ là số nguyên tố b) So sánh hai số nguyên -1890 và -1969 c) Hãy biểu diễn các số nguyên s”

 1. a) Giải
  Đặt \text{ \overline{4*} } = \overline{4a}
  Để \overline{4a} không là hợp số , đầu tiên a lẻ
  => a in {1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9}
  Nếu a = 1 => \overline{4a} = 41 (là số nguyên tố) (chọn) 
  Nếu a = 3 => \overline{4a} = 43 (là số nguyên tố) (chọn) 
  Nếu a = 5 => \overline{4a} = 45 (là hợp số) (loại)
  Nếu a = 7 => \overline{4a} = 47 (là số nguyên tố) (chọn) 
  Nếu a = 9 => \overline{4a} = 49 (là hợp số) (loại) 
  Vậy a in {1 ; 3 ; 7}
  b) Có :
  -1890 = 0 – 1890
  -1969 = 0 – 1969
  Vì 0 = 0
      1890 < 1969
  =>  0-1890 > 0 – 1969
  Vậy -1890 > -1969
  c) Có trục số sau : 
  <—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—->
        -3          -1     0             2            4 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới