a,Hãy vẽ sơ đồ trồng 7 cây thành 5 hàng ,mỗi hàng 3 cây b, Hãy vẽ sơ đồ trồng 6 cây thành 4 hàng,mỗi hàng 3 cây. c, hãy vẽ s

a,Hãy vẽ sơ đồ trồng 7 cây thành 5 hàng ,mỗi hàng 3 cây
b, Hãy vẽ sơ đồ trồng 6 cây thành 4 hàng,mỗi hàng 3 cây.
c, hãy vẽ sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàngViết một bình luận

Câu hỏi mới