`A= (n+3) / (n+1) ( n in ZZ ) Tìm `n` để `A` là số nguyên

`A= (n+3) / (n+1) ( n in ZZ )
Tìm `n` để `A` là số nguyênViết một bình luận

Câu hỏi mới