A= n-4/n+1 B= 3n+4/n-1 đề bài: tìm n thuộc Z để các biểu thức thuộc Z

A= n-4/n+1
B= 3n+4/n-1
đề bài: tìm n thuộc Z để các biểu thức thuộc ZViết một bình luận

Câu hỏi mới