a)số 10 mũ 100+5 chia hết cho 3 và 5 b) số 10 mũ 50 +44 chia hết cho 2 và 9

a)số 10 mũ 100+5 chia hết cho 3 và 5
b) số 10 mũ 50 +44 chia hết cho 2 và 9Viết một bình luận

Câu hỏi mới