a)thời gia nào dài hơn 2/3 giờ hay 3/4 giờ b)đoạn thẳng nào ngắn hơn 13/20 m hay 7/8 m c)khối lượng nào nhỏ hơn 13/12 kg ha

a)thời gia nào dài hơn
2/3 giờ hay 3/4 giờ
b)đoạn thẳng nào ngắn hơn
13/20 m hay 7/8 m
c)khối lượng nào nhỏ hơn
13/12 kg hay 10/9 kg
d)vân tốc nào lớn hơn
5/6 km/h hay 9/10km/h
mn ghi từng bước giúp em với ạ

1 bình luận về “a)thời gia nào dài hơn 2/3 giờ hay 3/4 giờ b)đoạn thẳng nào ngắn hơn 13/20 m hay 7/8 m c)khối lượng nào nhỏ hơn 13/12 kg ha”

 1. $\text{Giải đáp + giải thích các bước giải:}$
  $\text{a) $\frac{2}{3}$ giờ = $\frac{2 . 4}{3 . 4}$ = $\frac{8}{12}$ giờ}$
  $\text{$\frac{3}{4}$ giờ = $\frac{3 . 3}{4 . 3}$ = $\frac{9}{12}$ giờ}$
   $\text{⇒$\frac{8}{12}$ giờ < $\frac{9}{12}$ giờ}$
  $\text{Nên : $\frac{2}{3}$ giờ < $\frac{3}{4}$ giờ}$
  $\text{Vậy : Thời gian $\frac{3}{4}$ dài hơn}$
  $\text{b) $\frac{13}{20}$ m = $\frac{13 . 8}{20 . 8}$ = $\frac{104}{160}$ m}$
  $\text{$\frac{7}{8}$ m = $\frac{7 .20}{8 . 20}$ = $\frac{140}{160}$ m}$
  $\text{⇒$\frac{104}{160}$ m < $\frac{140}{160}$ m}$
  $\text{Nên : $\frac{13}{20}$ m < $\frac{7}{8}$ m}$
  $\text{Vậy : Đoạn thẳng $\frac{13}{20}$ ngắn hơn}$
  $\text{c)$\frac{13}{12}$ kg = $\frac{13 . 9}{12 . 9}$ = $\frac{117}{108}$ kg}$
  $\text{$\frac{10}{9}$ kg = $\frac{10 . 12}{9 .12}$ = $\frac{120}{108}$ kg}$
  $\text{⇒$\frac{117}{108}$ kg < $\frac{120}{108}$ kg}$
  $\text{Nên : $\frac{13}{12}$ kg < $\frac{10}{9}$ kg}$
  $\text{Vậy : Khối lượng $\frac{13}{12}$ nhỏ hơn}$
  $\text{d) $\frac{5}{6}$ km/h = $\frac{5 . 10}{6 .10}$ = $\frac{50}{60}$ km / h}$
  $\text{$\frac{9}{10}$ km/h = $\frac{9 . 6}{ 10 . 6}$ = $\frac{54}{60}$ km / h}$
  $\text{⇒$\frac{50}{60}$ km / h < $\frac{54}{60}$ km / h}$
  $\text{Nên : $\frac{5}{6}$ km / h < $\frac{9}{10}$ km /h}$
  $\text{Vậy : Vận tốc $\frac{9}{10}$ lớn hơn}$
  $\text{@sectran}$
  $\text{#hoidap247}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới