a,Tìm n thuộc Z để 4n +15/ 2n-1 có giá trị nguyên b,Tìm số tự nhiên N để 2n+2/n+2 + 5n+1/n+2 – 3n/n+2 là số tự nhiên

a,Tìm n thuộc Z để 4n +15/ 2n-1 có giá trị nguyên
b,Tìm số tự nhiên N để 2n+2/n+2 + 5n+1/n+2 – 3n/n+2 là số tự nhiênViết một bình luận

Câu hỏi mới