a)Tìm số nguyên x,y biết: [x-3].[y+1]=15

a)Tìm số nguyên x,y biết: [x-3].[y+1]=15

1 bình luận về “a)Tìm số nguyên x,y biết: [x-3].[y+1]=15”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới