a,Tìm số nguyên x,y biết (x-3) (y+1) b,cho M=1+3+3^2+3^3+…..+3^99+3^100 Tìm số dư khi M chia hết cho 13 và M chia hết cho 4

a,Tìm số nguyên x,y biết (x-3) (y+1)
b,cho M=1+3+3^2+3^3+…..+3^99+3^100
Tìm số dư khi M chia hết cho 13 và M chia hết cho 40

1 bình luận về “a,Tìm số nguyên x,y biết (x-3) (y+1) b,cho M=1+3+3^2+3^3+…..+3^99+3^100 Tìm số dư khi M chia hết cho 13 và M chia hết cho 4”

 1. Ta có:
  15 = 1. 15 = 15 . 1 = 3.5 = 5.3 = ( -1).(-15) = (-15).(-1) = (-3).(-5) = (-5).(-3)
  Ta có bảng:
  x – 3       1          15            3           5         -1         -15           -3            -5
  y + 1     15          1             5           3         -15        -1           -5              -3
  x            4            18          6           8           2          -12          0              -2
  y          14          0              4            2         -16        -2            -6             -4
  b, M=1+3+32+33+34+…+398+399+3100
  M=(1+3+32)+(33+34+35)+…+(398+399+3100)
  M=(1+3+32)+33(1+3+32)+…+398(1+3+32)
  M=13+33.13+…+398.13
  M=13(1+33+…+398) chia hết cho 13
  => M chia cho 13 dư 0
  Vậy M chia cho 13 dư 0
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới