a,Tính nhanh:A=32.(132-247)-132.(32-247) b,Tìm x biết:x+(x-1)+(x-2)+……+(x-50)=255

a,Tính nhanh:A=32.(132-247)-132.(32-247)
b,Tìm x biết:x+(x-1)+(x-2)+……+(x-50)=255Viết một bình luận

Câu hỏi mới