a) viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 6 viết tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 9 b) Gọi M là

a) viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 6
viết tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 9
b) Gọi M là giao của 2 tập hợp A và B
i. Viết các phần tử của tập hợp M
ii. Dùng kí hiệu để thể hiện quan hệ giữa tập hợp M với mỗi tập hợp A và BViết một bình luận

Câu hỏi mới