An đọc một quyển sách trong 3 ngày Thứ nhất an đọc 3/5 quyển ngày thứ 2 An đọc 1/5 quyển ngày thứ ba An đọc 36 trang Hỏi quyể

An đọc một quyển sách trong 3 ngày Thứ nhất an đọc 3/5 quyển ngày thứ 2 An đọc 1/5 quyển ngày thứ ba An đọc 36 trang Hỏi quyển sách dày bao nhiêu trang ? Số phần trang còn lạiViết một bình luận

Câu hỏi mới