An đọc một quyển sánh dày 228 trang trong 3 ngày . Ngày thứ nhất An đọc 1/6 quyển . Ngày thứ hai An đọc 2/3 quyển . Hỏi ngày

An đọc một quyển sánh dày 228 trang trong 3 ngày . Ngày thứ nhất An đọc 1/6 quyển . Ngày thứ hai An đọc 2/3 quyển . Hỏi ngày thứ ba An đọc bao nhiêu trang ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới