b , Không quy đồng tính mẫu sau : A = -1/20 + -1/30 + -1/42 + -1/56 + -1/72 + -1/90

b , Không quy đồng tính mẫu sau : A = -1/20 + -1/30 + -1/42 + -1/56 + -1/72 + -1/90

2 bình luận về “b , Không quy đồng tính mẫu sau : A = -1/20 + -1/30 + -1/42 + -1/56 + -1/72 + -1/90”

 1. b)
  A=-1/20+(-1/30)+(-1/42)+(-1/56)+(-1/72)+(-1/90)
  =-1/20-1/30-1/42-1/56-1/72-1/90
  =-(1/20+1/30+1/42+1/56+1/72+1/90)
  =-(1/(4.5)+1/(5.6)+1/(6.7)+1/(7.8)+1/(8.9)+1/(9.10))
  =-(1/4-1/5+1/5-1/6+1/6-1/7+1/7-1/8+1/8-1/9+1/9-1/10)
  =-(1/4-1/10)
  =-3/20
  Linh – Maths

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới