Ba lớp 6A, 6B, 6C có số học sinh bằng nhau. Biết 6A có số học sinh nữ chiếm 2/3 học sinh cả lớp, 6B có số học sinh n

Ba lớp 6A, 6B, 6C có số học sinh bằng nhau. Biết 6A có số học sinh nữ chiếm 2/3 học sinh cả lớp, 6B có số học sinh nữ chiếm 4/9 học sinh cả lớp, 6C có số học sinh nữ chiếm 3/5 học sinh cả lớp. Hỏi lớp nào có nhiều học sinh nữ nhất ?

1 bình luận về “Ba lớp 6A, 6B, 6C có số học sinh bằng nhau. Biết 6A có số học sinh nữ chiếm 2/3 học sinh cả lớp, 6B có số học sinh n”

Viết một bình luận