Ba nhóm học sinh lớp 6 tham gia trồng cây trong dịp tết trồng cây. Mỗi học sinh nhóm thứ nhất trồng được 8 cây, mỗi học sinh

Ba nhóm học sinh lớp 6 tham gia trồng cây trong dịp tết trồng cây. Mỗi học sinh nhóm thứ nhất trồng được 8 cây, mỗi học sinh nhóm thứ hai trồng được 9 cây, mỗi học sinh nhóm thứ ba trồng được 12 cây. Tính số cây mỗi nhóm trồng được biết rằng số cây mỗi nhóm trồng được ở trong khoảng từ 200 đến 250 cây.

2 bình luận về “Ba nhóm học sinh lớp 6 tham gia trồng cây trong dịp tết trồng cây. Mỗi học sinh nhóm thứ nhất trồng được 8 cây, mỗi học sinh”

 1. Giải
  Gọi số cây mỗi nhóm trồng được là a (cây) (a in NN ; 200 <a<250)
  => a in BC(8,9,12)
   8 = 2^3
   9 = 3^2
  12 = 2^2 . 3
  => \text{BCNN(8,9,12)} = 2^3 . 3^2 = 72
  => a in {0 ; 72 ; 144 ; 216 ; 288 ; … }
  Mà 200 <a < 250 => a = 216
  Vậy số cây mỗi nhóm trồng được là 216 cây 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới