Bài 1 : 1 lớp có 50 hs biết có 3/10 là hs giỏi, 2/5 là hs khá, 20 % là hs trung bình . tính số hs mỗi loại Bài 2 : Quãng đườn

Bài 1 : 1 lớp có 50 hs biết có 3/10 là hs giỏi, 2/5 là hs khá, 20 % là hs trung bình . tính số hs mỗi loại
Bài 2 : Quãng đường từ nhà đến trường dài 2400 m . Bình đi xe được 3/5 quãng đường thì hỏng xe. Bình phải dắt bộ xe đến trường . Tính độ dài mỗi quãng đường bạn đã điViết một bình luận

Câu hỏi mới