Bài 1 (2,0 điểm )Tính hợp lí (nếu có thể ) a)5/18 – 7/12 b)13.(-32)-68.13 c)5² . 17 . (-4) d) 5/13 + (-5) /7 + (-20)/41 + 8/

Bài 1 (2,0 điểm )Tính hợp lí (nếu có thể )
a)5/18 – 7/12
b)13.(-32)-68.13
c)5² . 17 . (-4)
d) 5/13 + (-5) /7 + (-20)/41 + 8/13 + (-21)/41
Viết một bình luận