Bài 1 :9,15 nhân x +2,85 nhân x =45 BÀi 2 Lớp 6A có 42 hs xếp loại kết quả học tập trong học kì Ibao gồm ba loại:Tốt,khá và đ

Bài 1 :9,15 nhân x +2,85 nhân x =45
BÀi 2 Lớp 6A có 42 hs xếp loại kết quả học tập trong học kì Ibao gồm ba loại:Tốt,khá và đạt.Số học sinhtoots chiếm 1/7 số học sinh cả lớp,số học sinh khá bằng / số học sinh còn lại
a)Tính số hócinh mỗi loại của lớp
b)Tính tỉ số phần trăm của số học sinh tốt và khá so với số học sinh cả lớp?Viết một bình luận