BÀI 1 a,5/21-7/18 B.11/12-15/16 C,7/25.10/21.9/18 D,7/12:14/18 Bài 2 A.18.35-9.70+100 B.25.16-6.25+30.25 C.-4/7.9/10-1/10.4/7

BÀI 1
a,5/21-7/18
B.11/12-15/16
C,7/25.10/21.9/18
D,7/12:14/18
Bài 2
A.18.35-9.70+100
B.25.16-6.25+30.25
C.-4/7.9/10-1/10.4/7
Bài 3
A.5/7:(X+2)=5/6Viết một bình luận

Câu hỏi mới