Bài 1.Chứng tỏ rằng các số sau nguyên tố cùng nhau: a) 12 và 35 b) 42 và 65 Bài 2.Tính nhanh a) 25.5.4.31.2 b)

Bài 1.Chứng tỏ rằng các số sau nguyên tố cùng nhau:
a) 12 và 35
b) 42 và 65
Bài 2.Tính nhanh
a) 25.5.4.31.2
b)28.(231.69) + 72.(60+240)
Bài 3: Tìm x
a)21.(34-x)=42
b)2x+3x=1505

2 bình luận về “Bài 1.Chứng tỏ rằng các số sau nguyên tố cùng nhau: a) 12 và 35 b) 42 và 65 Bài 2.Tính nhanh a) 25.5.4.31.2 b)”

 1. Bài 1:
  a) 12 và 35
  12 = 2² . 3 
  35 = 5 . 7
  ƯCLN ( 12 và 35 ) = 1
  => 12 và 35 là nguyên tố cùng nhau.
  b) 42 và 65
  42 = 2 . 3 . 7
  65 = 5 . 13
  ƯCLN ( 42 và 65 ) = 1
  => 42 và 65 là nguyên tố cùng nhau.
  Bài 2:
  a) 25 . 5 . 4 . 31 . 2
  = ( 25 . 4 ) . ( 5 . 2 ) . 31
  = 100 . 10 . 31
  = 31 000
  b) 28 . ( 231 . 69 ) + 72 . ( 60 + 240 )
  = 28 . 300 + 72 . 300
  = 300 . ( 28 + 72 )
  = 300 . 100
  = 30 000
  Bài 3:
  a) 21 . ( 34 – x ) = 42
              34  – x   = 42 : 21
              34  – x   = 2
                      x   = 34 – 2
                      x   = 32
  b) 2x + 3x = 1505
  x . ( 2 + 3 ) = 1505
  5 x             = 1505
     x             = 1505 : 5
     x             = 301

  Trả lời
 2. @DazicKhenhLinn
  a) 12 và 35
  12 = 2² . 3 
  35 = 5 . 7
  ƯCLN ( 12 và 35 ) = 1
  => 12 và 35 là nguyên tố cùng nhau.
  b) 42 và 65
  42 = 2 . 3 . 7
  65 = 5 . 13
  ƯCLN ( 42 và 65 ) = 1
  Vậy 42 và 65 là nguyên tố cùng nhau

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới