bài 1 thực hiện phép tính a)15-3.17+2.(-8) b)45+((-4)^3 +10^2).(-2)

bài 1 thực hiện phép tính
a)15-3.17+2.(-8)
b)45+((-4)^3 +10^2).(-2)Viết một bình luận

Câu hỏi mới