Bài 1: thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có) a) 2 1/2 x 3/5 x -12/7 b) -3/8 : 12/7 x -5/4 c) -3/6 x 17/9 x 5/3 x -13/34 d

Bài 1: thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có)
a) 2 1/2 x 3/5 x -12/7
b) -3/8 : 12/7 x -5/4
c) -3/6 x 17/9 x 5/3 x -13/34
d) 2 5/6 x -9/10 x 1/6
2 1/2 và 2 5/6 là hỗn số ạViết một bình luận

Câu hỏi mới