Bài 1: Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có) a) (-25).8.(-125).3.(-4) b) 147.333 + 233.(-147) c) 58.75 + 58.50 58.25

Bài 1: Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có)
a) (-25).8.(-125).3.(-4)
b) 147.333 + 233.(-147)
c) 58.75 + 58.50 58.25

1 bình luận về “Bài 1: Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có) a) (-25).8.(-125).3.(-4) b) 147.333 + 233.(-147) c) 58.75 + 58.50 58.25”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,(-25) . 8 . (-125) . 3 . (-4)
  =[(-25) . (-4)] . [8 . (-125)] . 3
  =100 . (-1000) . 3
  =(-100000) . 3
  =(-300000)
  ———————————-
  b,147 . 333 + 233 . (-147)
  =147 . 333 + (-233) . 147
  =147 . [333 + (-233)]
  =147 . 100
  =14700
  ————————————
  c,58 . 75 + 58 . 50 – 58 . 25
  =58 . (75 + 50 – 25)
  =58 . 100
  =5800

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới