Bài 1: Tìm x: a. 1/4 + 3/4 : x = -2 b. 1-(-3/4 + x ) : 8/3 =0 c. (4x-5 ) . ( 5/4 x – 2 ) =0 d. 1/2 x + 2/3 x – 1 = -8/3 * Mìn

Bài 1: Tìm x:
a. 1/4 + 3/4 : x = -2
b. 1-(-3/4 + x ) : 8/3 =0
c. (4x-5 ) . ( 5/4 x – 2 ) =0
d. 1/2 x + 2/3 x – 1 = -8/3
* Mình cần gấp ạ!

1 bình luận về “Bài 1: Tìm x: a. 1/4 + 3/4 : x = -2 b. 1-(-3/4 + x ) : 8/3 =0 c. (4x-5 ) . ( 5/4 x – 2 ) =0 d. 1/2 x + 2/3 x – 1 = -8/3 * Mìn”

 1. a.
  1/4+3/4:x=-2
  => 3/4:x=-2-1/4
  => 3/4:x=-9/4
  => x=3/4:(-9/4)
  => x=-1/3
  Vậy x=-1/3
  b.
  1-(-3/4+x):8/3=0
  => (-3/4+x):8/3=1
  => -3/4+x=1. 8/3
  => -3/4+x=8/3
  => x=8/3+3/4
  => x=41/12
  Vậy x=41/12
  c.
  (4x-5).(5/4x-2)=0
  TH1: 4x-5=0
  => 4x=5
  => x=5/4
  TH2: 5/4x-2=0
  => 5/4x=2
  => x=8/5
  Vậy x\in{5/4;8/5}
  d.
  1/2x+2/3x-1=-8/3
  => (1/2+2/3).x=-8/3+1
  => 7/6.x=-5/3
  => x=(-5/3):7/6
  => x=-10/7
  Vậy x=-10/7

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới