bài 1; tìm x a) 3/7 – 1/2 . x= 5/3 b) -1/3 . x – 1 = 2/5 c) 3/4 . x + 1/2 = -3/5

bài 1; tìm x
a) 3/7 – 1/2 . x= 5/3
b) -1/3 . x – 1 = 2/5
c) 3/4 . x + 1/2 = -3/5Viết một bình luận

Câu hỏi mới