bài 1 tìm x a) ( 4 1/2 – 2x) . 1 4/61 = 6 1/2 b) 2x + 1/2 = -5/3

bài 1 tìm x
a) ( 4 1/2 – 2x) . 1 4/61 = 6 1/2
b) 2x + 1/2 = -5/3Viết một bình luận

Câu hỏi mới