Bài 1 : tính -1+3-5-7-…-97+99 Ai làm nhanh cho hay nhất

Bài 1 : tính
-1+3-5-7-…-97+99
Ai làm nhanh cho hay nhất

2 bình luận về “Bài 1 : tính -1+3-5-7-…-97+99 Ai làm nhanh cho hay nhất”

 1. Đề sai. Sửa: -1+3-5+7-…-97+99
  Số số hạng là:
  (99-1):2+1=50 (số hạng)
  Số cặp của dãy là:
  50:2=25(cặp)
  =>-1+3-5+7-…-97+99
  =(-1+3)+(-5+7)-…+(-97+99)
  =2+2+…+2
  =2.25
  =50

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới