Bài 1 tính 2.[3.5²-2(5+7)]+3³

Bài 1 tính
2.[3.5²-2(5+7)]+3³Viết một bình luận

Câu hỏi mới