Bài 1 tính 3.{120+[55-(11-3.2)²]}+2³

Bài 1 tính
3.{120+[55-(11-3.2)²]}+2³Viết một bình luận

Câu hỏi mới